Polityka prywatności Italux

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Italux. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest w szczególności Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ I. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego Formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy adresu poczty elektronicznej, adresu IP komputera oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem. Charakter usług świadczonych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

a)       realizacji przepisów prawa,

b)      utworzenia Strefy Klienta, realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym rozpatrywania składanych reklamacji i optymalizacji świadczeń Usługodawcy,

c)       działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.

 1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przesyłanie ofert handlowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług oraz realizację umów przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych przesyłania ofert handlowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.
 3. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte przez Użytkownika, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Usługodawcy podany w Regulaminie lub Kontakcie. Ponadto, informacje zbierane w ramach wykonywania usług mają charakter doraźny i są usuwane, gdy nie są niezbędne do ich świadczenia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 3. lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcy danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika.
 5. Dostęp do danych zgromadzonych w Serwisie mają tylko upoważnione osoby. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę nie są udostępniane innym osobom, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa lub gdy takie udostępnienie jest konieczne i nieodzowne, aby Usługodawca mógł wykonywać usługi. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi m.in. w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 8. Serwis może automatycznie przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane informacje dotyczące Użytkownika, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce Użytkownika czy informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 9. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Informacje te są anonimowe, a podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

§ II. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Do zalogowania się do Strefy Klienta, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Strefy Klienta istnieje wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, praca z Serwisem odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerami, w szczególności podczas dokonywania płatności, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 3. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§ III. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 2. Cookies zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 3. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 4. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Cookies Usługodawcy są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 6. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 8. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
 9. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics.
 10. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.